Disclaimer

DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Webmasters-Forum.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.  Webmasters-Forum.nl  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Webmasters-Forum.nl. Webmasters-Forum.nl  kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

Webmasters-Forum.nl  kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Webmasters-Forum.nl  garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Webmasters-Forum.nl  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Webmasters-Forum.nl  is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

 

PRIVACY- EN COOKIE BELEID

Inleiding

Webmasters-Forum.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

 

De informatie die Webmasters-Forum.nl  over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Webmasters-Forum.nl  is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Webmasters-Forum.nl  niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Webmasters-Forum.nl -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Webmasters-Forum.nl  kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Webmasters-Forum.nl . Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Webmasters-Forum.nl  bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Webmasters-Forum.nl  jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Webmasters-Forum.nl  gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Webmasters-Forum.nl  leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Webmasters-Forum.nl  kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen waaronder Linkaanmelden.nl en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde groepsmaatschappijen. Dit doet Webmasters-Forum.nl  om je beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af te stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via info@Webmasters-Forum.nl.

 

Webmasters-Forum.nl  verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

b.     om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

c.     als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Webmasters-Forum.nl , en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

d.    om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Webmasters-Forum.nl  op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Webmasters-Forum.nl  een profiel van je opstellen;

e.     om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

f.      om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

g.     om te voldoen aan de op Webmasters-Forum.nl  rustende wet- en regelgeving.

Webmasters-Forum.nl  bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Webmasters-Forum.nl  kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen waaronder Linktoevoegen.nl en PHPresource.nl en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde groepsmaatschappijen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via info@Webmasters-Forum.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). Uitsluitend indien jij Webmasters-Forum.nl  daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Webmasters-Forum.nl  je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. Webmasters-Forum.nl  kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Webmasters-Forum.nl  te garanderen. Tevens zal Webmasters-Forum.nl  persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Webmasters-Forum.nl  aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Webmasters-Forum.nl  kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Webmasters-Forum.nl  handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de

verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Webmasters-Forum.nl  wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Webmasters-Forum.nl  met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@Webmasters-Forum.nl.

Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Webmasters-Forum.nl  niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Webmasters-Forum.nl  je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Webmasters-Forum.nl  schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Webmasters-Forum.nl  de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Webmasters-Forum.nl  stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Webmasters-Forum.nl  het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voorzover de wet Webmasters-Forum.nl  verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Webmasters-Forum.nl  je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Wijzigen van het privacybeleid

Webmasters-Forum.nl  behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Webmasters-Forum.nl  adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Webmasters-Forum.nl  wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 19 Juli 2011.

Webmasters-Forum.nl - Een ontmoetingsplek voor webmasters.

Dit forum is een platform waarop webmasters (jong en oud, beginner of expert) terecht kunnen voor vragen, hulp en oplossingen. Daarnaast biedt Webmasters-Forum op unieke wijze de mogelijkheid om websites te kopen, te verkopen of om services aan te bieden als SEO optimalisatie, designing en linkbuilding. © Alle rechten voorbehouden, geen enkele informatie gepubliceerd op deze website mag zonder de toestemming van de rechtmatige eigenaar gekopieerd of verveelvoudigd worden.